Sprievodca reklamáciou

 

Vážený zákazník,

v prípade, že dôjde k poruche produktu, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode Oxe.cz, postupujte nasledovne:

1) V prípade, že je pri popise tovaru stanovená záručná doba za akosť tovaru, môže zákazník v záručnej dobe uplatniť práva zo záruky - reklamáciu. Tak sa postupuje aj v prípade, ak je pri tovare uvedená doba, počas ktorej možno vec použiť.

2) V prípade, že tovar má pri prevzatí vadu, hoci sa táto prejaví až neskôr, táto vada zakladá právo zákazníka z vadného plnenia. Zákazník je oprávnený toto právo uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Týmto nie sú dotknuté povinnosti dodávateľa zo záruky za kvalitu.

Záručná doba
3) Záručná doba za akosť tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

4) Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

5) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

6) Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je v súlade s občianskym zákonníkom poskytnutá záruka. V takom prípade majú zákazníci garantované iba práva z vadného plnenia v rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu, prípadne dovozcu tovaru do SR.

7) V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má právo tovar reklamovať postupom reklamácie.

Práva z chybného plnenia
8) Ak nemá tovar pri prevzatí vlastnosti stanovené zákonom, teda ak nie je dodaná v zodpovedajúcom prevedení podľa popisu tovaru alebo ak nevyhovuje vec právnym predpisom Slovenskej republiky, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahe vady neprimerané. Pokiaľ zákazník neodstúpi od zmluvy ani nepožiada o dodanie nového tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na opravu veci. Na uplatnenie týchto nárokov sa použije postup pri reklamácii, pričom primárnym vybavením je oprava veci.

9) Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady po dobu 24 mesiacov.

Postup reklamácie
10) V prípade reklamácie zákazník postupuje tak, že najskôr kontaktuje e-mailom (objednávky@ricomsecure.cz) dodávateľa. Obvykle do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe, konkrétne adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie k bydlisku zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamovaný tovar, a formulár "sprievodka reklamovaného tovaru". Zaslanie týchto dokumentov uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, z akého dôvodu boli doručené dodávateľovi, budú vrátené odosielateľovi.

11) Je nutné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej potrebnej výške na bezpečné doručenie (nutné doložiť doklad o nákladoch tejto prepravy). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá dovozovať , že z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Vybavenie reklamácie
12) Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

13) Lehota na vybavenie reklamácie je podľa ust. § 19 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa tridsaťdňová.

14) Všetky oprávnené reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru, dodávateľ automaticky rieši výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, dodávateľ sa zaväzuje v čo najkratšom termíne tovar objednať alebo umožniť výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre zrýchlené riešenie reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia musí byť reklamovaný tovar vrátený v originálnom obale a kompletný (tj. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, atď.). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy
1) Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

2) Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 1829 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

3) Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku.

Právo dodávateľa na odstúpenie
4) Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru od subdodávateľa. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
5) Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, dodávateľ mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré dodávateľ od zákazníka obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zákazníkom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania dodávateľom ponúkaný). Na vrátenie platieb dodávateľ použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil zákazník na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ zákazník výslovne neurčí inak. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

6) Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu objednavky@ricomsecure.sk alebo písomne ​​v prevádzke dodávateľa.

7) Pri odstúpení od zmluvy zákazník uvedie číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predloží originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, z akého dôvodu boli dodávateľovi zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

8) Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

9) V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

10) V prípade odstúpenia od zmluvy nesie zákazník náklady spojené s vrátením tovaru.

11) Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy:

"Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: RICOM secure s.r.o., IČO: 08572852, so sídlom v Liberci, Na Belidle 1135, 460 06
Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru, č. objednávky .. .. .. ..

Dátum objednania/dátum prijatia: .. .. .. ../.. .. .. ..

Meno a priezvisko zákazníka - spotrebiteľa: .. .. .. ..

Adresa zákazníka - spotrebiteľa: .. .. .. ..

Bankový účet, na ktorý má byť peňažná čiastka vrátená: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Podpis zákazníka - spotrebiteľa (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe): .. .. .. ..

Dátum: .. .. .. ..

Zásielku s reklamovaným tovarom zašlite na adresu:

RICOM secure s.r.o.

Tovární 319
471 54, Cvikov

 

Oxepower.sk

0948 157 390

info@oxepower.sk

Novinky


Fotopasca OXE HORNET 4G - novinka v GSM fotopasciach!

Vážení priatelia, dovoľte nám predstaviť Vám skvelú novinku na trhu, a to fotopascu s odosielaním foto OXE HORNET 4G. Fotopasca OXE HORNET 4G vďaka naozaj skvelým fotografiám, kvalite...

Viac info  

WoHi - uvedenie novej značky outdoorových produktov na trh

Vážení priatelia, milí zákazníci, je nám obrovskou cťou predstaviť Vám novú značku outdoorových produktov na slovenskom trhu. Ide o produkty popredného svetového výrobcu outdoorového...

Viac info  

Monitoring jaguárov v parku La Amistad

Nezisková organizácia Justice for Nature dlhodobo používa fotopasce OXE WiFi Lovec v spolupráci s RICOM secure s.r.o., za účelom monitoringu jaguárov amerických v medzinárodnom parku La...

Viac info  

Tieto internetové stránky používajú technológiu cookies na zaistenie správnej funkčnosti webu a skvalitnenie ponúkaných služieb.S vaším súhlasom, ktorý nám udelíte kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a odovzdaním údajov o správaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete podrobnejšie nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť.Viac informácií o spracovaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.

Upraviť nastavenia